Tuệ Tĩnh-Minh Châu
Lương Y Thích Tâm Như
Xin các bạn hãy liên lạc về Chùa để biết thêm chi tiết của công việc, số điện thoại: 0973002677, hoặc liên lạc qua email: chanthien12345@gmail.com.
Kính chúc quí vị: Vô lượng an lành.

TRANG NHÀ TT-MC
TUỆ TĨNH-MINH CHÂU
PHẬT HỌC
KHXH & NV
CHUYÊN MỤC KHÁC